Inovacija je rezultat primjene nove i poboljšane ideje, postupka, proizvoda, usluge i procesa, pri čemu se stvara vrijednost, donose nove koristi i/ili primjenom podiže kvaliteta. Državni zavod za statistiku u obrascu INOV, inovaciju objašnjava kao uvođenje novog ili znatno poboljšanog proizvoda, procesa, organizacijske ili marketinške metode u smislu karakteristika kao što su mogućnosti proizvoda ili usluge, njihova prilagođenost korisniku, sastavni dijelovi ili podsustavi. Inovacija je svako obnavljanje oblikovano i ostvareno tako da ojača poziciju poduzeća u odnosu prema konkurenciji. Inovacija proizvoda (novoga ili poboljšanoga) mora biti nova za poduzeće, ali ne nužno i za tržište. Nije presudno je li inovaciju izvorno razvilo poduzeće ili netko drugi, pa poduzeće može kupiti neku softversku aplikaciju kojom će poboljšati i unaprijediti svoje poslovanje.

Treba razlikovati invencije i inovacije. Pod invencijom se podrazumijeva čin otkrića (izuma) novih metoda i tehnika, odnosno tehnologija, te novih proizvoda. Inovacije pak imaju zadatak da ta otkrića materijaliziraju i pomoću tržišta privedu svrsi.