Posrijedi je proces mjerenja i uspoređivanja organizacijskih postupaka, proizvoda i/ili usluga s najboljima, unutar organizacijskih područja djelovanja ili izvan njih. To je sustavno i ciljano uspoređivanje s referentnim pokazateljima organizacijske izvedbe. Tim procesom organizacija uspješnost nekih ili svih dimenzija svog poslovanja (procesa, proizvoda, troškova, itd.) uspoređuje s uspješnošću druge organizacije koja je zavrijedila biti mjera vrijednosti te na temelju rezultata nastoji poboljšati svoju izvedbu. Dakle, jedna organizacija postavlja drugu organizaciju kao referentnu točku na temelju koje mjeri vlastitu uspješnost. Cilj je otkrivanje komparativnih prednosti koje treba primijeniti imajući na umu vlastite posebnosti. Time se strateški nastoje otkriti slabiji dijelovi u poslovanju kako bi se dodatnim ulaganjem ili ponovnim ustrojem tih jedinica ostvario željen napredak. Jednostavno rečeno, uspoređivanje s najboljima (engl. benchmarking) jest uspoređivanje i učenje od drugih, onih koji su bolji. Služi za mjerenje kvalitete politike, proizvoda, programa ili strategije poduzeća i njihovu usporedbu sa standardnim mjerama ili sličnim mjerama najboljih u klasi. Cilj je provjeriti gdje su potrebna unapređenja, kako druga poduzeća postižu svoje visoke uspjehe i iskoristiti dobivene informacije za unapređivanje poslovanja. Uspoređivanje može biti neformalno ako se provodi bez znanja druge organizacije i obavlja pomoću javno dostupnih podataka, i formalno, kad obje organizacije uz pomoć stručnjaka zajedno sudjeluju u procesu. Usporedba je provedena kada smo doznali zašto je netko bolji te proveli planirane akcije poboljšanja. Puka usporedba bez akcije ne može i nije proces uspoređivanja s najboljima.

Kad je riječ o društveno odgovornim inicijativama, dva su načina usporedbe. Prvi je evaluacijska procjena održivosti kojom se mjeri izvedba organizacija za nespecijaliziran auditorij. Ovakav oblik procjena najčešće rade organizacije i inicijative koje su povezane s tržištima vrijednosnih papira poput Dow Jones Sustainability Indeksa i FTSE4 Good. Drugi je oblik dijagnostička procjena održivosti usmjerena na detaljne informacije umjesto na ukupan rezultat te na prikupljanje konkretnih informacija o izvedbi organizacije u pojedinim područjima društveno odgovornog ponašanja, koje su joj snage i slabosti te kako se te izvedbene varijacije mogu objasniti.

Neke od međunarodno prihvaćenih metoda koje mogu poslužiti za procjenu izvedbe s aspekta društveno odgovornog ponašanja jesu
• ISO 26000
• Smjernice za izvještavanje (GRI ‒ Global Reporting Initiative),
• SA8000

U Hrvatskoj je uspostavljen Indeks DOP-a, standard koji temeljito mjeri rezultate društveno odgovornog poslovanja poduzeća u Hrvatskoj. Najbolji su svake godine nagrađeni nagradom Indeks DOP-a.