Utjecaj na okoliš svaka je promjena u okolišu, negativna ili pozitivna, nastala potpuno ili djelomično kao rezultat aspekata okoliša neke organizacije (ISO EN ISO 14001).