Zelena transformacija Atlantic Grupe

15.03.24. | Iz medija

Prioriteti i ciljevi korporativne održivosti integrirani su u sve poslovne strategije

Za Atlantic Grupu održivost je proces stvaranja novih razvojnih mogućnosti za poslovanje i bolju budućnost za nove generacije.

Svjedoci smo razvoja koncepta održivosti (ESG: Environmental, Social, and Governance) koji se smatra samo jednom nišom u poslovanju do strateškog poslovnog imperativa. Pored korporativne odgovornosti, rastući značaj ESG-a ogleda se u tome da predstavlja posvećenost kompanije održivom rastu, etičkim praksama i pozitivnom društvenom utjecaju i odražava evoluirajuće prioritete društva, biznisa i upravljanja.

Vlade i financijske institucije širom svijeta svjesni su važnosti poslovnog sektora u upravljanju održivošću, na različite načine regulativom i poticajnim mjerama, promiču jačanje odgovornosti gospodarstva za upravljanje svojim utjecajima na okoliš i društvo. Propisi poput europske Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti, propisuju poduzećima da objavljuju rezultate u području upravljanja utjecajima na ESG. U skladu s europskim propisima, Atlantic Grupa je ušla spremna u 2024. godinu i za izvještajnu godinu 2023. primijenila standarde ESRS (Europski standardi izvještavanja o održivosti) koji su usvojeni u drugoj polovici prošle godine.

Atlantic Grupa već ima desetogodišnje iskustvo u nefinancijskom izvještavanju, što im je izuzetno pomoglo da lakše usvoje nove zahtjeve ESRS -a i usklade se sa zadanim metrikama. Vodeći se svojom dobrom praksom, Atlantic Grupa je integrirala ESG čimbenike, koji obuhvaćaju ključne teme poput zaštite okoliša, društvenih pitanja i etičkog poslovanja, u svoje procese upravljanja. Uspostavljene su jasne uloge i odgovornosti unutar organizacije, što značajno olakšava sam proces izvještavanja. Ovakav pristup prepoznaje međusobnu povezanost svih segmenata poslovanja kroz izgrađen sustav prikupljanja podataka, analize i verifikacije, kao i izvještavanje o ESG temama na način koji osigurava točnost i transparentnost. Istovremeno, omogućava kompaniji da u skladu sa svojim poslovanjem, iskoristi sve svoje potencijale, izbjegne potencijalne rizike i umanji negativne utjecaje svojih aktivnosti na okoliš i društvo.

Atlantic Grupa shvaća održivost kao proces stvaranja novih razvojnih mogućnosti za poslovanje, kao i za bolju budućnost za nove generacije. Djelujemo odgovorno prema sebi i svojim zaposlenicima te prema društvenoj zajednici, integrirajući ekonomske, društvene i okolišne dimenzije u svakodnevno poslovanje. To u konačnici doprinosi ekonomskom rastu i napretku društva u cjelini. Od 2013. godine kompanija je izvještavala korištenjem GRI metodologije (Global Reporting Initiative).

U okviru navedenih tema, povezujući globalno važna pitanja poput Europskog zelenog plana (EU Green Deal), potrebe njihovih dionika i njihove strateške prioritete, odabrali su osnovna područja djelovanja i definirali pet jasnih ciljeva održivog razvoja. Ti ciljevi su uključeni u sve strateške planove kompanije i obuhvaćaju smanjenje emisija stakleničkih plinova, odgovorno korištenje vode, mogućnost potpunog recikliranja ambalaže, angažirane i sposobne zaposlenike bez ozljeda te ravnopravnost spolova. Također, uključuje stalno poboljšanje receptura i nutritivnih vrijednosti proizvoda, čistu etiketu (clean labels) te smanjenje ambalažnog materijala. Kako bi transparentno pratili mjerenje napretka prema postavljenim ciljevima, definirali su i ključne indikatore učinka, koji su jasni, mjerljivi i vremenski ograničeni.

Prioriteti i ciljevi korporativne održivosti integrirani su u poslovne strategije. Stoga strateške poslovne i distributivne jedinice razvijaju vlastite strategije održivosti, prilagođene specifičnim zainteresiranim stranama i vrijednostima svakog od njih.

Obaveza kompanije da integrira ESG metriku u svoje godišnje i financijske izvještaje, kako bi prikazala holističku sliku svog učinka, s fokusom na dugoročno stvaranje vrijednosti za sve zainteresirane strane, a ne samo za dioničare, predstavlja prilično zahtjevnu, ali i veoma značajnu kariku u lancu održivog poslovanja. U Atlantic Grupi se, uz nadzor višeg rukovodstva i Koordinacijskog odbora za održivi razvoj, kontinuirano unapređuju svi procesi i provode inovacije kako bi se ostvarili definirani ciljevi o kojima se izvještava. Prepoznaju izazove, ali i prilike održivosti te djeluju u više smjerova: razvoju novih proizvoda, tehnološkim procesima, razvoju zaposlenika, komunikaciji s kupcima i potrošačima, odnosima s investitorima te upravljanju lancem nabave. I naravno, mjere se zadane performanse o kojima izvještavaju, što često zahtijeva dodatni angažman zaposlenih i primjenu naprednih tehnoloških rješenja za dodatna mjerenja. Održavanje redovne komunikacije sa svim dionicima, analiza povratnih informacija i korištenje posebnih IT platformi radi lakšeg i bržeg usklađivanja podataka također su važni aspekti, iako mogu predstavljati dodatni izazov za kompaniju.

Mišljenje svih njihovih dionika je izuzetno važno, jer predstavlja relevantne smjernice za postavljanje i reviziju strateških ciljeva poslovanja, koji se temelje i na Ciljevima održivog razvoja. Kako bi pratili trendove, ali i dugoročna očekivanja svih zainteresiranih strana (zaposlenika, kupaca i korisnika njihovih usluga, dobavljača, kreditora, lokalne zajednice i tijela javne vlasti), razvijaju partnerske odnose i međusobno povjerenje putem otvorenih kanala komunikacije, prilagođene svakom dioniku interno i eksterno. Pažljivo razmatranje povratnih informacija sastavi je dio sustava upravljanja kvalitetom te odgovara Vodećim principima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, kao i OECD smjernicama za multinacionalna poduzeća. Stoga, suradnja s dionicima predstavlja poseban segment izvještavanja, u kojem će za ovu godinu biti uključeno i istraživanje provedeno krajem 2023., u kojem je prikupljeno nezavisno mišljenje primarnih dionika: članova odbora, zaposlenika, kupaca i dobavljača u odnosu na materijalne teme koje su definirali kao kompanija. Osim toga, razmatraju proširenje opsega materijalnih tema u budućnosti upravo na temelju tih povratnih informacija, jer je njihov doprinos ključan za identifikaciju prioriteta i postavljanje ciljeva.

Ovaj pristup prepoznaje međusobnu povezanost društva, okoliša i profita, naglašavajući važnost ESG-a kao smjernice za buduće poslovne strategije i stvaranje vrijednosti koje doprinose općem društvenom dobru.

ZELENA TRANSFORMACIJA ATLANTIC GRUPE

S ciljem aktivnog sudjelovanja u globalnoj transformaciji prema osiguranju obnovljivih izvora energije i smanjenju ovisnosti o vanjskim čimbenicima nesigurnosti, već 2022. godine započeli su investicijski projekt izgradnje vlastitih solarnih elektrana na krovovima svih proizvodnih zgrada i skladišta. Do kraja 2023. godine već su realizirali sljedeće tri investicije: u Hrvatskoj – Logistički centar Vukovina i proizvodni pogon Cedevita, a u Sloveniji na proizvodnoj lokaciji u Rogaškoj Slatini. Na kraju investicijskog ciklusa (koji je planiran za 2027. godinu) 18 % ukupne potrošnje električne energije AG će biti generirano vlastitim obnovljivim izvorima iz solarnih elektrana.

Samo izgradnjom sunčane fotonaponske elektrane na krovu distributivnog centra Vukovina smanjuju emisiju ugljičnog dioksida za 3.250 tona što je ekvivalentno sadnji 98 hektara drveća. Osim pozitivnih učinaka na okoliš, očekuju se i značajne uštede zbog smanjenja ovisnosti o promjenama cijena energije na tržištu tijekom očekivanog životnog vijeka solarnih panela, koji iznosi čak 25 godina.

Također, povodom 115 godina postojanja Donata, na krovu punionice u Rogaškoj Slatini izgrađena je druga, do sada najveća solarna elektrana Atlantic Grupe. Radi se o jednoj od najvećih privatnih investicija posljednjih godina u Republici Sloveniji, kojom Donat nadograđuje postojeće aktivnosti vezane uz osiguranje održivosti. Punionica u Rogaškoj Slatini i do sada je koristila zelenu energiju. Međutim, nova solarna elektrana nazivne instalirane snage 974 kWp proizvodit će 1,01 GWh godišnje, što je dovoljno za opskrbu oko 350 kućanstava ili jednog manjeg naselja. Ovom investicijom pokriti će se 31 % potreba lokacije u punom pogonu, čime će smanjiti ovisnost o vanjskim izvorima energije, optimizirati troškove i pridonijeti zaštiti okoliša.

 

Zelena transformacija Atlantic Grupe Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr Zelena transformacija Atlantic Grupe Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Share This