Danas obilježavamo međunarodni dan električnog i elektroničkog otpada (E-Waste Day)

14.10.23. | Događanja, Aktivnosti, Vijesti

Izvor fotografije: WEEE Forum

Međunarodni forum za električni i elektronički otpad (WEEE Forum) inicirao je 2018. godine da se 14. listopada obilježava kao dan električnog i elektroničkog otpada (WEEE). Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o sve većem izazovu s kojim se suočavamo kao moderno društvo koje generira velike količine elektroničkog otpada. Ova kategorija otpada sadrži vrijedne materijale, ali i opasne tvari, zbog čega je njegova učinkovita oporaba i pravilno recikliranje od iznimnog značaja za očuvanje neobnovljivih resursa i postizanje održivosti.

Procjena je UN-a kako će ove godine svaka osoba u svijetu proizvesti 8 kg elektroničkog otpada, što znači da će ukupno nastati 61,3 milijuna tona elektroničkog otpada samo ove godine. Prema istim procjenama samo 17,4 % navedenog otpada, sakupit će se i reciklirat na pravilan način, a 50,6 milijuna tona ovog otpada će biti neprimjereno odloženo na odlagalištima otpada, ili će biti spaljeno ili obrađeno na neprimjeren način, ili će biti jednostavno odloženo u kućanstvima. Do ovakvog postupanja dolazi jer krajnji korisnici ne prepoznaju određene uređaje kao elektronički otpad te iste odlažu na neprimjeren način, npr. e-cigarete, punjači, pametni satovi i sl.

Europska unija predvodnik je u svijetu u obradi elektroničkog otpada, no i ovdje je samo 54% elektroničkog otpada službeno evidentirano.

U Republici Hrvatskoj, sukladno izvještaju s početka ove godine, u 2021. stopa odvojeno skupljenog električnog i elektroničkog otpada iznosila je 56% što je manje za 14% u odnosu na godinu ranije. Značajno je istaknuti kako je godišnja količina sakupljenog elektroničkog otpada u 2021. godini iznosila 9,2 kg po stanovniku. Prema ovom izvještaju, 2021. godina je prva godina, još od 2015., u kojoj zakonski postavljen cilj, od 65 % sakupljenog elektroničkog otpada u Republici Hrvatskoj, nije postignut (izvor: MINGOR, siječanj 2023.). U izvještaju je vidljiv kontinuiran pad u količinama sakupljenog električnog i elektroničkog otpada iz kategorije male IT i telekomunikacijske opreme. O izazovima sakupljanja zastarjele i neupotrebljive telekomunikacijske opreme, u travnju ove godine, što je posebno istaknuto u kampanji Hrvatskog Telekoma „Poziv koji ne propuštaš“. Kampanjom se podiže svijesti o električnom i elektroničkom otpadu, sakupljanjem istog u centrima Hrvatskog Telekoma i zbrinjavanjem tako sakupljenog otpada u skladu s propisanim standardima.

Postupimo odgovorno te svoje električne i elektroničke uređaje, koji su pokvareni i trebamo ih odbaciti, odložimo u reciklažna dvorišta ili postupimo sukladno uputama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

#HRPSOR, #odrzivost, #COR12, #SDG12, #elektricniielektronickiotpad, #reciklaza, #resursi

Share This