Vijesti

Uspoređivanje s najboljima

Posrijedi je proces mjerenja i uspoređivanja organizacijskih postupaka, proizvoda i/ili usluga s najboljima, unutar organizacijskih područja djelovanja ili izvan njih. To je sustavno i ciljano uspoređivanje s referentnim pokazateljima organizacijske izvedbe. Tim...

Ulaganje u zajednicu

Ulaganje u zajednicu odvajanje je dijela sredstava poduzeća za financiranje razvoja lokalne zajednice u kojoj ono posluje. Očituje se u različitim oblicima angažmana poduzeća u zajednici, a najčešće su donacije u novcu koje se dodjeljuju lokalnoj samoupravi i...

Ugled

Ugled je ukupnost emocionalnih i intelektualnih stajališta društva o nekoj organizaciji. Proizlazi iz pretpostavki, percepcija i uvjerenja što organizacija jest, kako se njome upravlja i što predstavlja te ponašanja potaknutih pretpostavkama, percepcijama i...

Učinkovitost

Prema normi HRN EN ISO 9000, učinkovitost je mjera u kojoj se ostvaruju planirani rezultati. Ona je i orijentacija na zadatke izvršenjem kojih postižemo najveći učinak, odnosno orijentacija na bitno u smislu Paretova pristupa. Učinkovitost se može objasniti i kao...

Trobilančni pristup

Pristup prema kojem se opća uspješnost poduzeća mjeri kao kombinacija njegova doprinosa na tri područja: ekonomskom, okolišnom i društvenom (na tri napretka i razvoja – gospodarskom / Profit, okolišu / Planet i društvu / People).

Socijalno poduzetništvo

Socijalno, neprofitno poduzetništvo jedan je od načina ublažavanja posljedica nezaposlenosti, osobito teško zapošljivih kategorija stanovništva, na primjer invalida, osoba niže kvalifikacije, osoba starije životne dobi i sl. U Izvješću o socijalnoj ekonomiji, koje je...

Samit o Zemlji

Samit o Zemlji, službenog naziva UN-ova konferencija o okolišu i razvoju (UNCED), održan je u Rio de Janeiru od 3. do 14. lipnja 1992. godine i načelno se usredotočio na okoliš i održivi razvoj. Spominjanje održivog razvoja utjecalo je na zamjetnu promjenu u pristupu...

Program za 21. stoljeće

Posrijedi je akcijski program UN-a o razvoju i okolišu za 21. stoljeće prihvaćen na Konferenciji o Zemlji u Rio de Janeiru 1992. godine. Obuhvaća ciljeve, potrebne mjere i osnove djelovanja u 40 poglavlja. Nije međunarodnopravni dokument. Integrira razvojno-političke...

Povelja o Zemlji

Projekt Povelja o Zemlji započeo je kao inicijativa Ujedinjenih naroda na Skupu o Zemlji 1992. godine, a završio je kao globalna inicijativa civilnih društava. Završnu Povelju o Zemlji predstavila je 2000. godine Komisija o Povelji o Zemlji, neovisno međunarodno...

Pokazatelj

Pokazatelj je vrijednost (najčešće brojčana) promatranog slučaja (stanja), a dobije se mjerenjem i praćenjem te pokazuje pozitivan ili negativan smjer kretanja vrijednosti. Svako poduzeće prati različite pokazatelje poslovanja: od uspješnosti poslovanja preko utjecaja...

Partner